ALV en Bestuur

Uitvaartvereniging St. Barbara Noordwijkerhout is een uitvaartvereniging. Aan het hoofd van de vereniging staat de Algemene Ledenvergadering (ALV). De bevoegdheden van de verschillende organen zijn geregeld in de statuten.

In de ALV is elke lid vertegenwoordigd. Dit orgaan komt een keer per jaar bij elkaar en beslist over belangrijke zaken die de hele vereniging betreffen.

De St. Barbara vereniging heeft een onafhankelijk bestuur dat toeziet op de beleidsuitvoering. Het bestuur heeft de bevoegdheid om over diverse aspecten van het operationeel beleid te beslissen. Om het werk van de vereniging te ondersteunen, kan het bestuur commissies en werkgroepen instellen.

Het bestuur bestuurt op afstand en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken gedelegeerd aan de uitvaartverzorgers. Het bestuur initieert de activiteiten van de vereniging en zorgt voor de uitvoering van het beleid zoals vastgesteld door de ALV.

Uitvaartvereniging St. Barbara Noordwijkerhout


Tel. 0252-411366

Info@barbaranoordwijkerhout.nl